+420 724 377 412

Ostatní programy

Program Beta - Veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy.
Program Gama - Podpora ověření výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje. Podpora a zefektivnění transformace výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
Program Epsilon- Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Podpora zlepšení pozice českého průmyslu.
Program Omega - Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s vysokým potenciálem pro uplatnění v České republice.
Centra kompetence - Podpora konsorcií podnikatelských subjektů a výzkumných organizací na strategické dlouhodobé cíle v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Program Trio - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje prostřednictvím MPO.
Program Efekt - Podpora energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie.
ZÁRUKA 2015 až 2023 - Záruka Českomoravské záruční a rozvojové banky k zajištění úvěrů na financování investic pro projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a řadě dalších oborů i pro projekty realizované mimo území Prahy
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II - investice až 6 mil. Kč do vzdělávání vlastních zaměstnanců.
Program 133 710 -  Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Dotační program Podpora činnosti Informačních center pro mládež
Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni
Dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence základních škol
Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence středních škol
Dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Národní zemědělské dotace - Prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách), programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu) programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy, jejichž výsledky a zisk nelze přímo kvantifikovat, a přesto je jejich existence v rámci Národních dotací pro jednotlivé komodity nezbytná. Mezi takové aktivity lze jednoznačně zařadit například podporu včelařství anebo udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.


MINISTERSTVO FINANCÍ

Podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Podprogram 298220 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.
 

MINISTERSTVO KULTURY

Program podpory rozšiřovánía přijímání informací v jazycích národnostních menšin
Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií
Fond Eurimages - podpora koprodukcí, distribuce, kin/promítání a digitalizace
Program kreativní Evropa - sklýdý se ze dvou dílčích programů - MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu, Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
Státní fond kultury ČR
Státní fond kinematografie
 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Program Podpora revitalizace území - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, Podpora obnovy místních komunikací.
Národní program podpory cestovního ruchu (2010-2016) - Podprogram Cestování dostupné všem
Státní fond rozvoje bydlení - Program 600, Výstavba nájemních bytů, Program Panel, Program Úvěr 150, Program pro obce, Programy na pomoc po živelní pohromě, Záruky, Úvěry na modernizace bytů, Program JESSICA.


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní program zdraví - projekty podpory zdraví
 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Národní program Životní prostředí - likvidace autovraků, chytré hospodaření s vodou, osvěta a propagace alternativní dopravy a čisté mobility, udržitelný rozvoj obcí.
Nová zelená úsporám.


Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace ČEZ
Nadace VIA
a další...